Privacy Statement

BEKS Systemen B.V. (hierna te noemen BEKS) vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. BEKS houdt zich aan de geldende wetgeving, zoals deze beschreven is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bij het verwerken van persoonsgegevens.

Dit document beoogt informatie te geven over de wijze waarop Beks de privacy van personen waarborgt.

Contactgegevens BEKS:

Goudenrijderhof 8
5551 VJ  Valkenswaard
E-mail: info@beks-systems.com
Telefoon: +31 (0) 40 204 5052

Wanneer en waarom registeren wij uw persoonsgegevens?

BEKS verwerkt uw gegevens voor een efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering. Graag spreken wij onze klanten correct aan en sturen wij onze correspondentie of bellen wij naar de juiste personen. Daarom vragen wij om persoonsgegevens van onze klanten. Maakt u gebruik van onze wizard om zelf een tekening van een inrichting te maken, dan vragen wij om toestemming voor de registratie. Zodra er sprake is van een order, zullen wij om onze overeenkomst correct uit te voeren ook uw persoonsgegevens vastleggen.

Welke gegevens leggen wij vast?

Wij leggen alleen de gegevens van personen vast die minimaal noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Zolang u nog geen bestelling heeft geplaatst is dit alleen uw naam, telefoonnummer, e-mail en uw geslacht. Zo kunnen wij u correct aanspreken. Heeft u een order geplaatst kunnen wij extra informatie verwerken zoals: uw titel, uw voornaam of voorletters, de afdeling waarop u werkzaam bent en uw functie. Binnen de AVG wordt de grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens beschreven als de grondslag van een gerechtvaardigd belang

Daarnaast worden op de website algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Dit doen wij om onze website beter op de behoefte van onze bezoekers af te kunnen stemmen en meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

Onze website maakt daarnaast gebruik van Cookies met de volgende doeleinden: U zo goed mogelijk te informeren over onze producten en voor onderzoek om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijk te houden.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Voor zover u gebruik maakt van onze wizard om een tekening te maken, sturen wij uw tekening met uw informatie door aan een van onze distributeurs in Europa. We sturen de tekening en uw contactgegevens door naar de distributeur die zo dicht mogelijk bij uw bedrijf in de buurt gevestigd is.  Daarnaast werken wij samen met een marketingbedrijf dat voor ons online nieuwsbrieven kan versturen. Zij ontvangen uw naam en e-mailadres mits u daarvoor toestemming geeft. Wilt u niet langer deze brieven ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden.

Melden datalek

BEKS houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een (mogelijk) datalek geconstateerd? Meldt u ons dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via ons mailadres info@beks-systems.com. Vermeld in uw e-mailbericht uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Hoelang bewaren wij u gegevens?

Wij hebben geen belang bij het bewaren van gegevens die wij niet meer nodig hebben. Daarom hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

  • Uw persoonsgegevens die u invult bij het maken van een tekening: maximaal 1 jaar na simulatie in het geval er geen bestelling door uw werd geplaatst;
  • Uw persoonsgegevens die u invult bij het maken van een tekening: maximaal 6 jaar na simulatie in het geval er een bestelling door uw werd geplaatst;
  • Uw persoonsgegevens in ons CRM-systeem en financiële administratie: uw persoonsgegevens worden dan niet automatisch door ons verwijderd anders dan op verzoek van u zelf (uitoefening van privacy recht) of op aangeven van uw bedrijf (uit dienst, andere functie, overlijden…)

Welke rechten heeft u?

Uw privacy wordt in de wetgeving goed geregeld. U kunt van de volgende rechten gebruik maken:

  1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  3. Recht op inzage. Dat is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien.
  4. Recht op rectificatie en aanvulling. Uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben te wijzigen.
  5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit is een activiteit die wij niet kennen.
  7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Er zijn twee manieren die als bron dienen om aan uw persoonsgegevens te komen. Allereerst bent u dat zelf door uw persoonsgegevens aan ons te geven wanneer wij contact met u hebben via de wizard, waarmee u een tekening kunt maken. Ten tweede wanneer wij gegevens van u krijgen bij het verwerken van orders. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw gegevens krijgen van een bedrijf dat zich specialiseert in marktonderzoek, ook wel lead generatie genoemd. Op dit moment werken wij samen voor dit doel met Business Service Centre uit Deventer.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen?

Wanneer u van mening bent dat wij niet goed omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u bij ons een klacht indienen via ons e-mailadres info@beks-systems.com waarna wij deze in behandeling nemen en zullen trachten uw klacht weg te nemen. Bent u dan alsnog niet tevreden of wilt u direct de klacht bij een officiële instantie indienen, dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven